Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

28.08.2009.

Općinski sud u Sanskom Mostu mjesno je nadležan za teritoriju opština Sanski Most i Ključ.

Općinski sud u Sanskom Mostu stvarno je nadležan za suđenje:

1. U krivičnim  predmetima 
a) da u prvom stepenu sudi
- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.
- za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost općinskog suda,
- za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
  na općinski sud,
- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
c) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke ;
e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi
a) u svim građanskim sporovima  i
b) u vanparničnom postupku

3. U prekršajnim predmetima da u prvom stepenu sudi
a) u svim prekršajnim predmetima i
b) odlučuje o zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka.

4. U drugim predmetima
a) da vodi izvršni postupak,
b) da određuje mjere osiguranja,
c) da rješava u posebnim postupcima,
d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove,
e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini,
f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud i
g) da vrši druge poslove određene zakonom

Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH„broj: 38/05 i 22/06), Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju ( “Službeni glasnik BiH” broj:57/08) i ostalim pozitivno-pravnim propisima BiH i Federacije BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh