• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Sanskom Mostu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost suda

  28.08.2009.

  Općinski sud u Sanskom Mostu mjesno je nadležan za teritoriju opština Sanski Most i Ključ.

  Općinski sud u Sanskom Mostu stvarno je nadležan za suđenje:

  1. U krivičnim  predmetima 
  a) da u prvom stepenu sudi
  - za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana kazna ili kazna zatvora do 10 godina ako posebnim zakonom nije određena nadležnost drugog suda.
  - za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost općinskog suda,
  - za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost
    na općinski sud,
  - u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;
  b) da postupa u toku istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
  c) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
  d) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica osude, na osnovu sudske odluke ;
  e) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom.

  2. U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi
  a) u svim građanskim sporovima  i
  b) u vanparničnom postupku

  3. U prekršajnim predmetima da u prvom stepenu sudi
  a) u svim prekršajnim predmetima i
  b) odlučuje o zahtjevu za ponavljanje prekršajnog postupka.

  4. U drugim predmetima
  a) da vodi izvršni postupak,
  b) da određuje mjere osiguranja,
  c) da rješava u posebnim postupcima,
  d) da obavlja zemljišno-knjižne poslove,
  e) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni I Hercegovini,
  f) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke od tih poslova vrši kantonalni sud i
  g) da vrši druge poslove određene zakonom

  Nadležnost, unutrašnje uređenje i rad suda regulisani su Zakonom o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH„broj: 38/05 i 22/06), Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju ( “Službeni glasnik BiH” broj:57/08) i ostalim pozitivno-pravnim propisima BiH i Federacije BiH.

  699 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1