• logo
 • osnovna stranica
 • Općinski sud u Sanskom Mostu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudske takse

  20.10.2009.

  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (“Službeni glasnik USK-a” broj: 3/97, 6/98, 9/98,  4/03, 8/05 i 22/07), kao i Tarife sudskih taksa koja je njegov sastavni dio.

  Sudske takse propisane ovim  zakonom dužne su platiti osobe po čijem prijedlogu ili u čijem se interesu poduzimaju radnje (obveznik sudskih taksa).

  Za podneske i za zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje ih podnosi, odnosno lice na čiji zahtjev se sastavlja zapisnik.

  Za odluku prvostepenog suda taksu je dužan da plati tužilac, odnosno predlagač, a za sudsko poravnanje taksu su dužne da plate obje strane, ukoliko u poravnanju nije drugačije ugovoreno.

  Obaveza plaćanja takse nastaje:
  - za podneske (tužbe, odgovore na tužbe, žalbe i druga pravna sredstva) – u trenutku kada se predaju, a za podneske dane na zapisnik-kada se zapisnik završi;
  - za sudske odluke - kada se objavljuju, a ako stranka nije prisutna objavljivanju ili ako odluka nije objavljena - kada se stranci ili njenom zastupniku uruči prepis odluke;
  - za sudska poravnanja - kada se zaključe;
  - za paušalnu taksu u početku stečaja odnosno redovne likvidacije-kad odluka o glavnoj diobi postane pravosnažna, au postupku prinudnog poravnanja van stečaja- kad rješenje kojim se dozvoljava zaključeno poravnanja postaje pravosnažno;
  - za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje, odnosno kad sud počne postupanje.

  Oslobođeni od plaćanja takse su:
  1.Federacija, federalne jedinice, jedinice lokalne samouprave i njihovi organi
  2. Radnici u postupku za ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa, kada je u pitanju statusni spor,
  3. Humanitarne organizacije,
  4. Građani slabog imovnog stanja,
  5. Strani državljani i strane države ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uslovima reciprotiteta,
  6. Ratni vojni invalidi s procentom invalidnosti iznad 60%,
  7. Članovi porodica šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata.

  • 1 - 1 / 1
  • 1