Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Sudska policija
Federacije Bosne i Hercegovine

mail print fav manja slovaveca slova

Usvojen novi Zakon o Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine

02.10.2020.

Jučer je na sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen novi Zakon o Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji na cjelovit način reguliše položaj, mjesto i ulogu Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Navedeni zakon je od velikog značaja kako za Sudsku policiju Federacije BiH tako i cjelokupan pravosudni sistem u Federaciji BiH iz razloga što važeći zakon iz 1996. godine u mnogome nije aktuelan, ne odgovara funkciji Sudske policije Federacije BiH i u mnogim pitanjima je disharmoniziran sa drugim zakonskim propisima.

Novim Zakonom o Sudskoj policiji u Federaciji BiH uređuje se organizacija, upravljanje i rukovođenje, sredstva za rad, nadležnosti, ovlaštenja, radni odnosi, zapošljavanje, obuka i stručno usavršavanje, plaće i naknade, disciplinska i materijalna odgovornost. Ovim zakonom definiran je i jasan zakonodavni okvir za postupanje Sudske policije Federacije BiH u poslovima pružanja pomoći pravosudnim institucijama, tj. svim sudovima i tužilaštvima u Federaciji BiH, što će u konačnici rezultirati povećanjem efikasnosti u radu pravosuđa.

Također, novi Zakon o Sudskoj policiji u Federaciji BiH razrađuje ustavne nadležnosti predsjednika Vrhovnog suda Federacije BiH u obavljaju poslova upravljanja Sudskom policijom Federacije BiH, kao i dužnosti direktora Sudske policije Federacije BiH u obavljaju poslova rukovođenja Sudskom policijom Federacije BiH.

Odredbe novog Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH precizno propisuju stvarne nadležnosti i primjenu nadležnosti Sudske policije Federacije BiH, te je od značaja za napomenuti da se nadležnosti proistekle iz novog zakona ogledaju u sljedećim poslovima: prikupljanje informacija, dovođenje osumnjičenih, optuženih osoba, svjedoka i vještaka,  lišenje slobode osuđenih osoba i osoba kojim je određena mjera pritvora, sprovođenje osoba lišenih slobode, zadržavanje osoba lišenih slobode, provođenje sudskih odluka, fizička i tehnička zaštita objekata i imovine pravosudnih institucija i Sudske policije Federacije BiH, održavanje reda u sudnicama i drugim prostorijama ili prostorima kojim se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka, fizička i tehnička zaštita nosilaca pravosudnih funkcija, njihove imovine i članova uže porodice, zaštita svjedoka, te izvršavanje drugih naloga pravosudnih institucija kojim se osigurava uspješno vođenje odgovarajućeg postupka.

Pored sveukupnog značaja donošenja ovog zakona, od posebnog značaja za napomenuti je da novim Zakonom o Sudskoj policiji u Federacije BiH precizno uređeno pitanje sigurnosti, odnosno fizičke i tehničke zaštite nosilaca pravosudnih funkcija čija sigurnost je ugrožena zbog posla koji obavljaju, kao i u slučajevima kada je to potrebno i pitanja sigurnosti i zaštite članova uže porodice i imovine nositelja pravosudnih funkcija tokom svih 24 sata. Također, ovim zakonom su precizirana i pitanja provedbe mjera zaštite ugroženih svjedoka, svjedoka pod prijetnjom i zaštićenih svjedoka koja pitanja su od posebnog značaja za stvaranje sigurnosnih i drugih preduvjeta nositeljima pravosudnih fuinkcija u postupcima procesuiranja najtežih oblika kriminala, kao i stvaranja potrebnog nivoa sigurnosnog ambijenta u drugim postupcima koji se vode pred pravosudnim institucijama.

Istovremeno, novim Zakonom o Sudskoj policiji u Federaciji BiH precizno su konkretizovana ovlaštenja i način primjene ovlaštenja pri provođenju poslova iz nadležnosti Sudske policije Federacije BiH, kao što su: provjera i utvrđivanje identiteta osoba, obavljanje razgovora, izdavanje upozorenja i naredbi, privođenje, privremeno ograničenje slobode kretanja, potraga za osobama i stvarima, privremeno oduzimanje predmeta, privremeno korištenje tuđih vozila i komunikacijskih sredstava, ulazak u tuđi stan i druge prostorije, pretres osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava, pregled osoba, stana i drugih prostorija, stvari i prijevoznih sredstava,  upotreba sredstava prinude, audio i video snimanje na javnim mjestima,  obrada ličnih podataka i vođenje evidencija, te postupanje sa tajnim podacima i vođenje evidencija.

S druge strane novi Zakon o sudskoj policiji u Federaciji BiH je harmoniziran sa radno pravnim zakonodavstvom koje se primjenjuje u Federaciji BiH, kao i zakonodavstvom vezano za ostvarivanje prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja u Federaciji BiH, te će omogućiti razvoj i povećanje stepena operativnosti Sudske policije Federacije BiH.

Ovaj zakon predstavlja adekvatan pravni okvir na osnovu kojeg će Sudska policija Federacije BiH obavljati svoju ustavnu ulogu, odnosno pružati pomoć svim sudovima i tužilaštvima u Federaciji BiH u ostvarivanju sudske funkcije i tužilačke dužnosti, tj. u skladu sa principima nezavisnosti, samostalnosti, nepristrasnosti, stručnosti, profesionalnosti i efikasnosti sudova i tužilaštava za vršenje javnih ovlaštenja u oblasti pravosuđa.

Na kraju, Sudska policija Federacije BiH iskazuje zahvalnost svim tijelima zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH, kao i pojedincima koji su pružili podršku ili na bilo koji drugi način učestvovali u izradi i donošenju navedenog zakonskog rješenja.

Sa primjenom navedenog zakona će se započeti nakon što se od strane predsjednika Federacije BiH donese Ukaz o proglašenju Zakona o Sudskoj policiji u Federaciji BiH, odnosno osam dana od dana objave istog zakona u Službenim novinama Federacije BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

 

 

 

Rukovodstvo Ustavnog suda Federacije BiH posjetilo Sudsku policiju Federacije BiH

29.09.2020.

Danas su Sudsku policiju Federacije Bosne i Hercegovine posjetili g. Kata Senjak, predsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, g. Aleksandra Martinović, potpredsjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i g. Zaim Osmanović, sekretar istog suda, kojom prilikom su se sastali sa g. Dženadom Grošom, glavnim zapovjednikom Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine. 

Glavni zapovjednik je prisutne informisao o radu, aktivnostima i svakodnevnim izazovima sa kojima se u svom radu susreću službenici Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kao i budućim planovima Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na potrebu donošenja novog Zakona o sudskoj policiji, te nužnu potrebu jačanja personalnih, materijalno tehničkih resusra i prostornih kapaciteta uvjetnih za rad organizacionih jedinica i službenika sudske policije. 

Predstavnici Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine su ukazali na značaj postojanja Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine čija uloga je definirana u Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine, te su prisutni zaključili da je postojanje, rad i operativnost Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine od značaja za cjelokupan pravosudni sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Prisutni na sastanku su nakon razmijenjenih informacija i mišljenja zaključili da uspješna saradnja predstavlja kontinuirani zadatak svih nosilaca pravosudnih funkcija u Federaciji Bosne i Hercegovine i Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, te da je od strane svih relevantnih subjekata potrebno raditi na povećanju stepena saradnje na svim nivoima.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Prezentacija projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“

15.06.2020.

Danas je u prostorijama Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine prezentovan projekat „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ koji će se u saradnji udruženja „Mreža policijskih službenica„ i Centra za sigurnosne studije implementirati u periodu od 20 mjeseci.

Prezentaciji projekta u Sudskoj policiji Federacije BH pored glavnog zapovjednika g. Dženada Groše, prisustvovali su g. Kristina Jozić, predsjednica udruženja „Mreža policijskih službenica“, g. Benjamin Pljevljak, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije, koji su prezentovali projekat, te Valentina Baković i Amira Karavdić, službenice sudske policije. 

Cilj projekta je unaprijediti ravnopravnost spolova u policijskim agencijama, promovirati ulogu žena u policiji, te poboljšati poštivanje ljudskih prava prilikom primjene policijskih ovlasti kroz promociju mehanizama zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti. 

Projekat „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ finansira Evropska unija posredstvom Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava.

Na kraju se glavni zapovjednik zahvalio na prilici da Sudska policija Federacije BiH bude dio navedenog projekta, kao i na dosadašnjoj realiziranoj saradnji sa udruženjem „Mreža policijskih službenica“, te izrazio uvjerenje da će saradnja biti nastavljena.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

12.06.2020.

Jučer je u Sarajevu održan stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine, kojem su prisustvovali glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH, pomoćnici glavnog zapovjednika, šef Kabineta glavnog zapovjednika, te zapovjednici odjeljenja sudske policije.

Osnovna tema stručnog kolegija je bila analiza rada svih organizacionih jedinica Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u vrijeme trajanja stanja nesreće, koje je uslijed pandemije koronavirusa (COVID 19) bilo proglašeno odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na zaštitu službenika sudske policije od moguće zaraze koronavirusom, tj. obavezu korištenja raspoložive zaštitne opreme prilikom postupanja sa licima tokom izvršenja svih operativnih poslova i zadataka.

Posebno je naglašena potreba da svi rukovodioci organizacionih jedinica ulože maksimalan trud u odnosu na organizaciju rada i poduzimanje preporučenih mjera od strane Federalnog štaba civilne zaštite i drugih nadležnih tijela, na način da se svi postavljeni zadaci izvrše pravovremeno uz istovremeno poduzimanje mjera i preporuka datih sa ciljem sprečavanja širenja zaraze koronavirusom među službenicima sudske policije, nositeljima pravosudnih funkcija i uposlenim u pravosudnim institucijama, kao i među osobama sa kojima službenici sudske policije svakodnevno sarađuju ili su u neposrednom kontaktu.

Zaključeno je da su službenici sudske policije u vrijeme trajanja pandemije i stanja nesreće odgovorili na sve postavljene zadatke i svojim angažmanom, ponašanjem i odnosom prema radu doprinijeli u spriječavanju širenja koronavirusa u pravosudnoj zajednici i policijskim strukturama, te da je obzirom na liberalizaciju mjera od strane pravosudnih institucija i povećanja obima posla, i nadalje potrebno poduzimati preventivne mjere na spriječavanju zaraze i širenja koronavirusa u skladu sa preporučenim mjerama nadležnih štabova i institucija.

Pored naprijed navedenog, na stručnom kolegiju su razmatrana i pitanja vezana za probleme u nedostatku personalnih kapaciteta (službenika sudske policije) u okvirima organizacionih jedinica i u odnosu na isto potrebu zahtijevanja financijskih sredstava za povećanje personalnih kapaciteta i popunu upražnjenih radnih mjesta, permanentnu obuku službenika sudske policije, kao i druga organizacijska pitanja koja je potrebno poduzeti sa ciljem unapređenja organizacije i rezultata rada Sudske policije Federacije BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Održan Stručni kolegij Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

16.04.2020.

Danas je održan Stručni kolegij rukovodnih službenika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine na kojem su učestvovali glavni zapovjednik Sudske policije Federacije BiH i rukovodioci svih petnaest osnovnih organizacionih jedinica Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Navedeni kolegij je održan putem videokonferencijskog sistema i to zahvaljujući podršci pruženoj od strane Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i ustupljenih videokonferencijskih sistema instaliranih u pravosudnim institucijama Federacije BiH - Kantona.

Osnovna tema stručnog kolegija je bila analiza rada svih organizacionih jedinica Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine u vrijeme stanja nesreće, koje je uslijed pandemije koronavirusa (COVID 19) proglašeno odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, sa posebnim osvrtom na postupanje sa licima lišenim slobode koja su zaražena ili potencijalno zaražena virusom korona, kao i na zaštitu službenika sudske policije od moguće zaraze koronavirusom, tj. obavezu korištenja raspoložive zaštitne opreme prilikom postupanja sa navedenim licima tokom izvršenja svih operativnih poslova i zadataka.

Posebno je naglašena potreba da svi rukovodioci organizacionih jedinica ulože maksimalan trud u odnosu na organizaciju rada i poduzimanje preporučenih mjera od strane Federalnog štaba civilne zaštite i drugih nadležnih tijela, na način da se svi postavljeni zadaci izvrše pravovremeno uz istovremeno poduzimanje mjera i preporuka datih sa ciljem sprečavanja širenja zaraze koronavirusom među službenicima sudske policije, nositeljima pravosudnih funkcija i uposlenim u pravosudnim institucijama, kao i među osobama sa kojima službenici sudske policije svakodnevno sarađuju ili su u neposrednom kontaktu.

Na kraju, glavni zapovjednik Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine je ukazao da bez obzira na pandemiju i proglašeno stanje nesreće, a imajući u vidu stvarne nadležnosti i ovlaštenja, Sudska policija Federacije BiH mora biti operativna, te je putem rukovodilaca organizacionih jedinica dodatno insistirao da u vrijeme trajanja pandemije i stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine svaki službenik sudske policije mora biti maksimalno društveno i profesionalno odgovoran, odnosno u svakom momentu se ponašati u skladu sa donesenim mjerama i preporukama nadležnih štabova i institucija.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Počela obuka XV generacije sudskih policajaca pripravnika na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu

06.01.2020.

U skladu sa prethodno potpisanim ugovorima o međusobnim pravima i obavezama između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i sudskih policajaca pripravnika, dana 06.01.2020. godine na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova u Sarajevu je počela obuka XV generacije sudskih policajaca pripravnika.

Obuku će shodno Nastavnom planu i programu koji je donio predsjednik Vrhovnog suda Federacije BiH uz prethodno pribavljena mišljenja Federalnog ministra unutrašnjih poslova i Federalnog ministra pravde, u naredna tri mjeseca pohađati 17 novoprimljenih sudskih policajca pripravnika.

Polaznicima obuke se na početku obratio g. Edin Vehabović, pomoćnik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i g. Damir Vejo, direktor Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova.

Pomoćnik glavnog zapovjednika Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine se zahvalio Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova - Policijskoj akademiji na omogućavanju organiziranja navedene obuke u okvirima Policijske akademije, te je polaznicima obuke ukazao na potrebu maksimalnog angažmana kako bi tokom tromjesečne obuke stekli što je moguće više potrebnih znanja i vještina za savladavanje izazova koji ih očekuju tokom praktične obuke koja će nakon ove obuke uslijediti u organizacionim jedinicama Sudske policije Federacije BiH, a ukoliko polože stručni ispit za sudskog policajca i tokom kasnije profesionalne karijere. Isti je pored ostalog naglasio da će od onoga što polaznici ponesu sa policijske akademije uveliko ovisiti i njihovi kasniji rezultati rada, a shodno tome i eventualno napredovanje u karijeri.

Direktor Policijske akademije je polaznicima obuke poželio dobrodošlicu, te obzirom na dugogodišnju pozitivnu saradnju sa Sudskom policijom Federacije BiH iskazao nadu da će i ova generacija sudskih policajaca pripravnika, kao i dosadašnje generacije, uspješno okončati navedenu obuku i da će sa policijske akademije ponijeti znanje koje im je potrebno za profesionalno obavljanje poslova sudskog policajca.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh