Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća

30.01.2020.

Prema Izvještaju o investicijskom okruženju 2016 (Investment Climate Statement), investitore odvraća određeni broj prepreka, među kojima su i kompleksni pravni i zakonodavni okviri, korupcija, netransparentne poslovne procedure, nedovoljna zaštita imovinskih prava i slab pravosudni sistem, što dovodi do stagnacije privatnih ulaganja u BiH tokom posljednjih pet godina.

Uzimajući u obzir probleme sa kojima se suočavaju mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u BiH, Asocijacija za demokratske inicijative (ADI), uz suradnju sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (UPFBiH) i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske (UUPRS), izradila je Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine i Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj. Svrha Vodiča je da pomogne MMSP u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj da bolje razumiju sudske procese i steknu osnovna znanja neophodna kako bi se samozastupali na sudu.

Prva tri poglavlja Vodiča daju informacije o procesu samozastupanja na sudovima i pružaju pregled parničnog postupka i organizacije sudskog sistema u FBiH. Poglavlja IV-VII objašnjavaju pravila parnice korak po korak, pružaju smjernice za podnošenje odgovora na tužbu, pripremu i sudjelovanje na sudskim raspravama. Poglavlja IX i X daju pregled posebnih postupaka koji su važni za poslovanje, poput likvidacije i stečajnog postupka. Poglavlje XI objašnjava postupak izvršenja, jer je provedba sudskih odluka kritični dio sudskog postupka. I na kraju, poglavlje XII daje informacije o alternativnim metodama rješavanja sporova, uključujući karakteristike, prednosti i nedostatke medijacije i arbitraže. Lista osnovnih termina parničnog postupka data je u posljednjem poglavlju. U Dodatku 1 nalaze se informacije o rasponu sudskih taksi u svakom kantonu, kao i o zakonima o sudskim taksama i kalkulatorima sudskih taksi i troškova postupka. Dodatak 2 sadrži podatke o kontakt detaljima sudova, organizacija ili institucija koje mogu pružiti dodatne savjete.

U prilogu (sa desne strane) vodič u PDF formatu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh