Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Općinski sud u
Sanskom Mostu

Sedmica sudske nagodbe: 21.09. - 02.10.2020. godine

15.09.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO SANSKI KANTON
OPĆINSKI SUD SANSKI MOST
Broj: 022-0-Su-20-000 399
Dana: 08.09.2020. godine


OBAVIJEST ZA STRANKE

“Sedmica sudske nagodbe”

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti “Sedmice sudske nagodbe” u Općinskom sudu u Sanskom Mostu, koja je organizovana na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BIH.

Period implementacije aktivnosti je 21. septembar – 02. oktobar 2020. godine

Cilj organizovanja “Sedmice sudske nagodbe” jeste rješavanja što je većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjena pristupa suda i stranaka rješavanjem sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu na navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet, na jedan od sljedeći načina:

  • samostalno ili preko zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključivanje sudske nagodbe;
  • samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
  • zajedno sa suprotnom stranom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednost sudske nagodbe

Sudska nagodba predstavlja:

Kraći i efikasniji postupak

Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave, bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu.

Jeftini postupak

Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudska takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom.

Jednostavniji postupak

U slučaju da se spor riješi zaključivanjem sudske nagodbe stranake i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja/odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome.

Sigurnost i povjerenje

Sudska nagodba je izvršna isprava – stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu (izvršni postupak). Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom.

Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključivanja sudske nagodbe stranke same biraju način rješavanja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.


S poštovanjem,

Predsjednik suda,
Enes Selman


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh